PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1, 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 z dnia 2017.07.21) podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: „Program ochrony środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2017-2020”.

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Wójt Gminy Jerzmanowa informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu “Program ochrony środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2017-2020.”

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Głogowskiego

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Głogowskiego

Zarząd Powiatu Głogowskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z “Projektem programu ochrony środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2024”.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jerzmanowa zaprasza na spotkanie w dniu 19.09.2017 r. o godz. 18.00 (Sala OSP ul. Lipowa 2, Jerzmanowa) mieszkańców ul. Głogowskiej, ul. Polnej, ul. Krótkiej, ul. Przemysłowej, ul. Spółdzielczej, ul. Deszczowej, ul. Obiszowskiej na spotkanie z przedstawicielami EWE Energia Sp. z o.o. w sprawie możliwości rozbudowy i przyłączenia się do sieci gazowej na terenie miejscowości Jerzmanowa.

Wyruszyli nad Bałtyk !

Wyruszyli nad Bałtyk !

Grupa 78 uczniów klas IV i VI z sześcioma opiekunami ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej wyruszyła dziś z samego rana na Zieloną Szkołę do Darłówka. Zanim jednak rozpoczęli podróż, ich autokary zostały sprawdzone przez Policję i dopuszczone do jazdy.

Wyjazd integracyjno-turystyczny do Bolesławca

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Gmina Jerzmanowa przy wsparciu  finansowym Starostwa Powiatu Głogowskiego  zrealizowała zadanie  pn. „Konserwacja rowu Kw-24 i naprawa przepustu rurowego w miejscowości Potoczek” - całkowity koszt przedsięwzięcia to 14.391,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Spotkanie informacyjne - "Wsparcie unijne dla osób powyżej 50 roku życia"

<