Informujemy, że od 31 marca 2020 r rozpocznie się rekrutacja do nowo utworzonego Przedszkola Gminnego w Jaczowie rok szkolny 2020/2021.

Terminy rekrutacji do Przedszkola określone zostały w Zarządzeniu nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do nowo utworzonego Przedszkola Gminnego w Jaczowie.

Kryteria oraz liczba punktów za poszczególne kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie wskaźników określone są w Uchwale Nr XXII/169/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do nowo utworzonego Przedszkola Gminnego w Jaczowie oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Jaczowie odbywać się będzie w Przedszkolu Gminnym „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji dzieci do nowo utworzonego Przedszkola Gminnego w Jaczowie.

Jednocześnie informujemy, że rodzice dzieci obecnie uczęszczających do Punktu Przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie chcąc zapewnić kontynuację wychowania przedszkolnego w nowo utworzonym Przedszkolu Gminnym w Jaczowie zobowiązani są do złożenia wniosku oraz wypełnienia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.


WAŻNE!

Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola wraz z oświadczeniami można pobrać:

  • na stronie Przedszkola Gminnego w Jerzmanowej https://przedszkolejerzmanowa.szkolnastrona.pl w zakładce/Rekrutacja Jaczów
  • na stronie Urzędu Gminy Jerzmanowa w zakładce Dla mieszkańców/Edukacja/Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkola 2020/2021
  • osobiście w Przedszkolu Gminnym w Jerzmanowej przy ul. Obiszowskiej 25, 67-222 Jerzmanowa

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID-19 proszę
o składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola wraz z oświadczeniami w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów na adres mariafranczak@o2.pl. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Dokumenty można również złożyć osobiście w Przedszkolu Gminnym w Jerzmanowej.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać w Przedszkolu Gminnym w Jerzmanowej pod nr tel. 724 846 572, 500 774 950 oraz w dziale oświaty Urzędu Gminy Jerzmanowa pod nr tel. 76 836 55 46


Gmina Jerzmanowa jest beneficjentem projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Jerzmanowa” nr RPDS.10.01.01-02-0031/17-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne.