PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Jerzmanowa ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków  – zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 tekst jednolity) Wójt Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Jerzmanowa w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Szczepienia p/HPV

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jerzmanowa położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa.

Zmiana siedziby PZDR w Głogowie

Zmiana siedziby PZDR w Głogowie

Informujemy, że siedziba biura PZDR Głogów została przeniesiona.

Aktualny adres: Głogów, ul. Orbitalna 25a, 67-200 Głogów, tel. 76/8334388.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Mając na celu realizację zadań wskazanych w Zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.08.2017 r. w sprawie Programu współpracy Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowanego w latach 2017-2020 (Dz. Urz. poz. 161), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie zwraca się do organizacji pozarządowych z propozycją współpracy, na zasadach wskazanych w w/w zarządzeniu.

Dzień Edukacji Narodowej

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2017/2018

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2017/2018

Zarząd Koła Łowieckiego "Hutnik" w Głogowie informuje o planie polowań zbiorowych organizowanych w sezonie 2017/2018 na terenie obwodów łowieckich nr 7 i 19. Polowania odbywać się będą w godz. 8.00 - 16.00.

VI Bieg Gęsi - zmiana organizacji ruchu

VI Bieg Gęsi - zmiana organizacji ruchu

W związku z organizowanym VI  Biegiem Gęsi, który odbędzie się 11 listopada 2017 r. wystąpią zmiany w organizacji ruchu przy ul. Głogowskiej w miejscowości Jerzmanowa.

<