PrzejdĹş do treści

Aktualności

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

Informacja Wójta Gminy Jerzmanowa

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Jerzmanowa ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków  – zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 tekst jednolity) Wójt Gminy zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Jerzmanowa w terminie do 31 grudnia 2017 r.Oświadczenia należy dostarczyć do Biura Podawczego Urzędu Gminy, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@jerzmanowa.com.pl
 

<