PrzejdĹş do treści

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości zapoznania się z tym dokumentem

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o przyjęciu i opublikowaniu Uchwały Nr XLI/279/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie geodezyjnym Jaczów położonych w  granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki - Przemysłowy”, w granicach gminy Jerzmanowa. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz posumowaniem wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa oraz bezpośrednio pod linkiem http://bip.jerzmanowa.com.pl/Article/get/id,29561.html

<