PrzejdĹş do treści

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jaczów, położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa.

Niniejsze postępowanie dotyczy przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
      Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy oraz w związku z Uchwałą XL/269/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jaczów, położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa, informuję, że:
1. Wójt Gminy Jerzmanowa przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jaczów, położonego w granicach terenu górniczego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla działek nr 346 i 345/1 położonych przy granicy z gminą Grębocice, w celu przeznaczenia tych działek dla powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego.
2. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, w godzinach urzędowania.
3. W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski do Wójta Gminy Jerzmanowa w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jerzmanowa ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa lub osobiście w siedzibie Urzędu. Wnioski i uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek i uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2017 r. 
4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jerzmanowa.
5. Dla ww. dokumentu nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zastępca Wójta Gminy Jerzmanowa

Anna Skoczek

<