PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2017 r. o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołów z XLIII i XLIV sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Remontowej na lata 2018-2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dopłaty do ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków  w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jerzmanowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jerzmanowa.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jerzmanowa na lata 2017-2021.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
 26. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wolne wnioski i oświadczenia.
 30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 32. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.

<