PrzejdĹş do treści

Aktualności

XLVIII sesja Rady Gminy Jerzmanowa

XLVIII sesja Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2018 r. o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Jerzmanowa wyrażającego protest przeciw projektowi ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jerzmanowa wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego” realizowanego w ramach „Programu infrastruktury drogowej” w zakresie dotyczącym eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw oznakowania aktywnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jerzmanowa położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jerzmanowa położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Jerzmanowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 20. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.

<