PrzejdĹş do treści

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.

 

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1999, poz. 1566) zawiadamiam o przyjęciu Uchwały Nr XLVIII/330/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jerzmanowa położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 27 lutego 2018 r., poz. 971.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz posumowaniem wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa lub pod niniejszym ogłoszeniem w zakresie podsumowania i uzasadnienia, a z treścią uchwały pod linkiem  http://bip.jerzmanowa.com.pl/Article/get/id,29760.html

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba
 

<