PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się LI sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z L sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Jerzmanowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/186/2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Jerzmanowa oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/237/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom i studentom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/341/2018 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.
<