PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2018 r. o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z LII sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Jaczów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XIV/99/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jerzmanowa oraz warunków i zasad korzystania z nich.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
 
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.
<