PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o LVII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o LVII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2018 r. o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się LVII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z LVI sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Wręczenie nagród za osiągniecia sportowe.
 8. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/366/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej dla zadania: ”Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w m. Jerzmanowa”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Jaczów i sołectwa Jerzmanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowa.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
 
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.
<