PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o LX sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o LX sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2018 r. o godzinie 15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się LX sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołów z LIX sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Prezentacja Koła Filmowego „Jerzmanowska Filmówka”.
 8. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/371/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w  Gminie Jerzmanowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jerzmanowa z  organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019  r.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Kozakowski

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.

<