PrzejdĹş do treści

Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

Nawiązując do obwieszczenia z 15 listopada 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

w załączeniu przedkładam projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jaczów, położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa  wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r., w Sali Obrad Urzędu Gminy, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jerzmanowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba

<