PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2018 r. o godzinie 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się II sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołów z LX sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Jaczów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Jerzmanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Jaczowa i Jerzmanowej dotyczących zmiany statutów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLV/306/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jerzmanowa na lata 2017-2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z  parku w  miejscowości Jerzmanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego w związku z rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem „Posiłek w domu i w szkole”.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
 
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.
<