PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,  ul. Lipowa 4 odbędzie się V sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z IV sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Dolnośląskiemu pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Głogów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Jerzmanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Jerzmanowa na rok 2019.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
 
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.
 
<