PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z VII sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2019  r.
 9. Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i  określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z  dnia 28  października 2015  r. w  sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury w  Jerzmanowej.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
 
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.
<