PrzejdĹş do treści

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Jerzmanowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Uchwały Nr VII/53/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w  obrębie geodezyjnym Jaczów, położonego w  granicach terenu górniczego w  gminie Jerzmanowa. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 4 kwietnia 2019 r., poz. 2256.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz posumowaniem wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ww. ustawy, pod treścią niniejszego ogłoszenia.

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba

 

<