PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2019 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z VIII sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju.
 8. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2019  r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienie przeciwko HPV w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Jerzmanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom zamieszkałym na terenie Gminy Jerzmanowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Modła.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Smardzów położonego w granicach terenu górniczego "Głogów Głęboki-Przemysłowy".
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Jerzmanowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jerzmanowa Nr VII/54/2019 z  dnia 13  marca 2019  r. w  sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia.
 22. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
  Tadeusz Kozakowski
 
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.
<