PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się X sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z IX sesji Rady Gminy Jerzmanowa.
 7. Raport o stanie gminy przedstawiony przez Wójta Gminy.
 8. Debata nad przedstawionym raportem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2018.
 11. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Jerzmanowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2018.
 12. Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonych sprawozdaniach.
 13. Dyskusja radnych nad sprawozdaniami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowa za 2018 rok.
 15. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 16. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
 
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.
<