PrzejdĹş do treści

Aktualności

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY JERZMANOWA

  asolutorium dla Wojta

W dniu 12 czerwca 2019 roku w sali obrad Urzędu Gminy w Jerzmanowej odbyła się X Sesja Rady Gminy Jerzmanowa. Na sesji radni podjęli uchwały o udzieleniu wotum zaufania oraz udzieleniu absolutorium za 2018 r. Wójtowi Gminy Jerzmanowa Lesławowi Golbie.

Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jerzmanowa oraz Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, opinia oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 15 Radnych opowiedziało się za udzieleniem Panu Lesławowi Golbie Wójtowi Gminy Jerzmanowa absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2018 r. 

”To wspólny sukces Gminy” mówił Wójt dziękując za jednogłośne wotum zaufania i absolutorium przy pełnym składzie Rady Gminy oraz za bardzo dobrą współpracę, pomoc i zaangażowanie w realizacji budżetu w 2018 r. sołtysom, radom sołeckim, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy.

<