PrzejdĹş do treści

Aktualności

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Jerzmanowa

Zawiadamiam, że w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 15:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4 odbędzie się XI sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1013 D – ul. Obiszowska w m. Jerzmanowa”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2019  r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postepowania w tych sprawach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom zamieszkałym na terenie Gminy Jerzmanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/100/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jerzmanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jerzmanowa oraz warunków i zasad korzystania z nich.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Jerzmanowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Wystąpienia jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 20. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kozakowski
 
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.
<