PrzejdĹş do treści

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów w obrębach geodezyjnych: Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Kurów Mały i Łagoszów Mały położonych w granicach terenów górniczych.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jerzmanowa Uchwały Nr VII/51/2019 z dnia 13 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów w obrębach geodezyjnych: Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Kurów Mały i Łagoszów Mały położonych w granicach terenów górniczych, obejmującego wybrane obszary zgodnie z załącznikami do ww. uchwały: obszar nr 1 we wsi Zofiówka, obszar nr 2 we wsi Gaiki, obszar nr 3 we wsi Potoczek, obszar nr 4 we wsi Jerzmanowa, obszar nr 5 we wsi Kurów Mały, obszar nr 6 na terenie sołectwa Kurowice, obszar nr 7 we wsi Modła, obszar nr 8 we wsi Łagoszów Mały oraz obszar nr 9 we wsi Jaczów. Wskazane obszary, w obecnie obowiązujących planach miejscowych, są już przeznaczone pod zabudowę.
      Względem ww. projektu planu miejscowego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
      Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jerzmanowa na adres Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jerzmanowa.

Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)      Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, tel. 76 831 21 21, e-mail: sekretariat@jerzmwanowa.com.pl .
2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa [ art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 17 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego].
4)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5)      Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
8)      Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 

<