PrzejdĹş do treści

Aktualności

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Gmina Jerzmanowa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Dolnośląski Województwa Urząd Pracy.
 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.
 

Szczegółowe informacje udostępnione są w pliku pn. „Ogłoszenie o naborze partnera” pod niniejszym ogłoszeniem.

<