PrzejdĹş do treści

Program LEADER

Program Leader w latach 2009-2015

W załączniku do pobrania "Ankieta badająca zainteresowanie beneficjentów do   składania wniosków do Lokalnej Grupy Działania w ramach działań Leader na lata 2009 – 2015"

Co to jest Leader?

Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na  współpracę partnerską.

Inicjatywa LEADER realizowana jest w  Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do  rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do  pełnego i  skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w  proces podejmowania decyzji na  poziomie lokalnym.
W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na  poziomie lokalnym. W  Polsce działa około 200 grup. Przez swoje działania i  inicjatywy dają pole do  aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w  sposób innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do  tworzenia miejsc pracy i  promocji obszarów wiejskich.
LEADER kładzie silny nacisk na  partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i  ekonomicznym oraz na  tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany doświadczeń,  wzajemnej współpracy i  realizacji wspólnych projektów.
W latach 2009- 2015 Leader będzie realizowany w  Polsce w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania Osi 3 i  4.

Warunki udziału w  działaniach  Leader

Leader skierowany jest do  obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych przez 10-150 tyś mieszkańców. W  celu jego realizacji powinna powstać Lokalna Grupa Działania /LGD/ (zarejestrowana jako stowarzyszenie)  w  skład, której wejdą przedstawiciele sektora publicznego (samorządy) społecznego (organizacje) ekonomicznego (przedsiębiorcy). Grupa ta  powinna opracować program wspólnych działań w  formie dokumentu- Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), powinien on opisywać takie obszary  tematyczne jak : poprawa jakości życia na  wsi, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i  budowanie kapitału społecznego, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i  kulturowych w  rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w  ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i  partnerów  zaangażowanych w  LGD.

Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na  obszarze LGD będą mogli ubiegać się o  pomoc finansową w  zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami):

 • różnicowanie kierunku działalności nierolniczej
 • odnowa i  rozwój wsi
 • rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • małe projekty

Zakres operacji Działań Leader:

Różnicowanie w  kierunku działalności nierolniczej

 • Beneficjenci: działalność nierolnicza lub związana z  rolnictwem, podejmowaną poprzez rolników, domowników, małżonków rolników. Osoba fizyczna występująca z  wnioskiem powinna być objęta ubezpieczeniem społecznym rolników. Gospodarstwo Rolne, w  którym pracuje beneficjent było objęte w  roku poprzedzającym złożenie wniosku płatnościami bezpośrednimi.
 • Zakres pomocy: pomocy udziela się z  tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w  zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i  usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i  wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;  magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z  biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
 • Wysokość pomocy:
  • Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji;
  • Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w  okresie realizacji programu, (2009- 2015) nie może przekroczyć 100 000 zł.
  • Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.

Tworzenie i  rozwój mikro przedsiębiorstw

 • Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do  10 osób o  obrocie netto do  2 mln euro na  obszarze LGD.
 • Zakres pomocy: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i  usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i  wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;  magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z  biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
 • Wysokość pomocy przyznanej na  realizację operacji nie może przekroczyć:
  • 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do  2 miejsc pracy,
  • 200 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 3 do  4 miejsc pracy,
  • 300 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy
  • Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,
  • Płatność- refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.
 • Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w  okresie realizacji programu (w latach 2009- 2015), nie może przekroczyć 300 000 zł. W  przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w  okresie realizacji programu, wynosi 100 000 zł.

Odnowa i  rozwój wsi

 • Zakres pomocy. Pomocy udziela się podmiotom z  tytułu inwestycji w  zakresie: 
  • remontu, przebudowy i  wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i  sportowe, w  tym obiektów zabytkowych;
  • remontu, przebudowy i  wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w  tym propagowaniu i  zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej;
  • budowy    lub    remontu,    przebudowy    publicznej    infrastruktury    związanej rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i  społeczno-kulturalnych;
  • zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w  danym regionie oraz ich adaptację na  cele publiczne;
  • odnawiania,    eksponowania lub  konserwacji  lokalnych  pomników    historii, obiektów architektury sakralnej i  miejsc pamięci.
 • Ogólne zasady finansowania:
  • refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w  wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z  tym że dla jednej miejscowości - nie więcej niż 500 000 zł w  okresie realizacji programu,
  • wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w  przypadku operacji realizowanej w  więcej niż jednej miejscowości, z  tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do  kosztów realizacji w  każdej z  tych miejscowości,
  • wysokość pomocy przyznanej na  realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o  przyznanie pomocy.
 • Beneficjent:
  • gmina,
  • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
  • kościół lub związek wyznaniowy,
  • organizacja pozarządowa pożytku publicznego,

Małe projekty                 

 • Beneficjentami ?małych projektów" mogą być:
  • osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na  obszarze LGD
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na  podstawie przepisów ustaw, w  tym fundacja albo stowarzyszenie z  siedzibą na  obszarze LSR
  • osoby prawne i  jednostki organizacyjne o  charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych,
 • Zakres pomocy:
  • podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w  tym poprzez organizację szkoleń i  innych przedsięwzięć o  charakterze edukacyjnym i  warsztatowym dla ludności z  obszaru objętego LSR;
  • podniesienia jakości życia ludności na  obszarze działania LGD, w  tym poprzez:
   • udostępnianie na  potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i  sprzętu komputerowego, w  tym urządzeń i  sprzętu umożliwiającego dostęp do  Internetu;
   • organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na  obszarze objętym działalnością LGD;
  • rozwój aktywności społeczności lokalnej, w  tym poprzez:
   • promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i  artystycznej z  wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
   • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i  zwyczajów;
   • kultywowanie tradycyjnych zawodów i  rzemiosła;
  • rozwój agroturystyki i  turystyki na  obszarach wiejskich, w  tym poprzez:
   • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i  wydanie folderów i  innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;
   • budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w  szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i  biwakowych, tras narciarstwa biegowego i  zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych;
  • zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i  oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i  krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na  obszary chronione w  tym obszary objęte siecią Natura 2000;
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego i  historycznego, w  tym poprzez:
   • prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczenie, uporządkowanie i  oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i  historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;
   • odnawianie, uporządkowanie i  oznakowanie prywatnych  budynków i  obiektów charakterystycznych dla budownictwa  i  krajobrazu danego regionu;
   • remont świetlic wiejskich i  zakup ich wyposażenia
  • rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na  rynek oraz podnoszenia jakości produktów i  usług bazujących na  lokalnych zasobach, w  tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i  leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.
 • Wysokość pomocy: na operacje z  zakresu ?małych projektów" wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł w  okresie realizacji programu (2009-2015)

Zasady składania wniosków do  LGD

Wnioski powinny być zgodne z  Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała Lokalna Grupa Działania. Wnioski do  finansowania będzie wybierała społeczna Rada LGD.
Leader będzie także finansować funkcjonowanie LGD:

 • Nabywanie umiejętności i  aktywizacja. Pomoc przyznawana dla LGD w  ramach działania może w  szczególności dotyczyć:
  • badań nad obszarem objętym LSR;
  • informowania o  obszarze działania LGD oraz o  LSR;
  • szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
  • wydarzeń o  charakterze promocyjnym związanych z  obszarem działania LGD;
  • szkolenia lokalnych liderów
  • animowania społeczności lokalnych;
  • kosztów bieżących LGD,
 • Wdrożenie projektów współpracy
  • Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD

Więcej informacji www.minrol.gov.pll

Opracowanie materiału:
Irena Krukowska-Szopa, Krzysztof Szustka
Fundacja Ekologiczna ?Zielona Akcja?, ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica
Tel. 076 86 294 30, www.zielonaakcja.pl

Załączniki:

<