PrzejdĹş do treści

Opis projektu - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” nr POIG.08.03.00-02-203/13, w ramach Działania: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 –2013.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego istniejącego Internetu na terenie Gminy Jerzmanowa 43 gospodarstwom domowym ze wszystkich grup docelowych uznanych za wykluczone zgodnie z zapisami przepisów regulujących Działanie 8.3 PO IG.
Za grupę docelową beneficjentów projektu uznano wszelkie gospodarstwa domowe, które spełniają warunki wykluczenia, a więc:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia  w ramach systemu pomocy społecznej,
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia  w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub                        z orzeczeniem równoważnym,
  • rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i samotni rodzice,
  • osoby z grupy 50+ , których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;
  • Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”;


W ramach projektu zostanie zakupionych 43 zestawy komputerowe dla gospodarstw domowych spełniających kryteria programowe. Zostaną one zainstalowane w domostwach i podłączone do szerokopasmowego istniejącego Internetu działającego na terenie Gminy Jerzmanowa.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt zostanie przekazany do użytkowania poszczególnym uczestnikom projektu na podstawie umów użyczenia.

Głównym celem jakościowym na poziomie rezultatu jest podniesienie ogólnego stopnia wykorzystania dostępu do szerokopasmowego Internetu przez mieszkańców Gminy Jerzmanowa.

Wnioskodawca planuje podpisywać z beneficjentami końcowymi (gospodarstwami domowymi) umowy dotyczące przekazania sprzętu komputerowego i innych elementów umożliwiających korzystanie z istniejącego Internetu. Gospodarstwo domowe musi znajdować się w zasięgu technicznym podłączenia do Internetu. Umowy określać będą szczegółowo warunki na jakich uczestnicy projektu będę mogli korzystać ze sprzętu oraz określać będą ich odpowiedzialność za powierzone mienie.

Przy wyborze uczestników projektu kierowano się opinią pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który starał się wytypować gospodarstwa domowe, które w dużym stopniu potrzebują dostępu do internetu (dzieci, osoby bezrobotne), a także których członkowie nie łamią prawa.

W projekcie będą brali udział beneficjenci z terenu całej gminy. Przewiduje się, iż udział w projekcie pomoże beneficjentom w poprawie swojej sytuacji materialnej poprzez aktywne poszukiwanie pracy lub jej świadczenie na odległość. Ponadto zakłada się, że projekt pomoże podnieść poziom wykształcenia mieszkańców gminy umożliwiając studiowanie zaoczne lub eksternistyczne, a także wykorzystanie dostępnych w Internecie źródeł wiedzy przez dzieci w wieku szkolnym. Obecnie głównymi przyczynami wykluczenia cyfrowego tych beneficjentów są ubóstwo (zła sytuacja materialna).

W ramach realizacji projektu przestrzegana będzie zasada równego traktowania konkurujących ze sobą technologii gdzie umożliwiona zostanie ich wzajemna, uczciwa konkurencja. Ponadto wszelkie działania realizacyjne oraz związane z nabywaniem dóbr i usług dokonywane będą w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dostarczenie 43 takim gospodarstwom zestawów komputerowych z dostępem do sieci Internet pozwoli na poprawę możliwości edukacyjnych zarówno dzieci jak i dorosłych z tych gospodarstw domowych, co w przyszłości będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście możliwości poprawy ich warunków ekonomicznych.
 

<