PrzejdĹş do treści

Rejestr zbiorów danych osobowych

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JERZMANOWA

 

  LP.

NR ZBIORU

NAZWA ZBIORU

UWAGI

1.

1

Dodatki mieszkaniowe

 

2.

2

Rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania

 

3.

3

Ewidencja Ludności

 

4.

4

Podatki i opłaty lokalne

 

5.

5

Podatki i opłaty lokalne

 

6.

6

Dowody osobiste

 

7.

7

System Informacji Oświatowej – dane o pracownikach pedagogicznych

 

8.

8

Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości

 

9.

9

Rozliczanie wody i ścieków

 

10.

10

Rejestr decyzji środowiskowych

 

11.

11

Rejestr wypisów z MPZP

 

12.

12

Rejestr decyzji o podziale nieruchomości

 

13.

13

Wykaz osób do pełnienia służby w formacjach samoobrony

 

14.

14

Pobór o rejestracja poborowych

 

15.

15

Pomoc zdrowotna nauczycieli

 

16.

16

Rejestr skarg i wniosków

 

17.

17

Rejestr korespondencji

 

18.

18

Zbiór danych osobowych z dokumentacji GKRPA

 

19.

19

Rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu

 

20.

20

Ewidencja zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

 

21.

21

Zbiór danych dotyczących kandydatów na ławników

 

22.

22

Zbiór danych osobowych w sprawach dot. wydawania decyzji na usunięcie drzew i krzewów

 

23.

23

Ewidencja właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków

 

24.

24

Zbiór danych osobowych w sprawach dot. Wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego

 

25.

25

Zbiór danych osobowych w sprawach dot. organizacji placówek oświatowych

 

26.

26

Zbiór danych osobowych związany z prowadzeniem kontroli obowiązku nauki

 

27.

27

Zbiór danych nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

 

28.

28

Rejestr uczestników projektu unijnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Jerzmanowa”

 

29.

29

Zbiór danych osobowych związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego a także stypendiów naukowych i artystycznych

 

30.

30

Karta dużej rodziny

  

<