Gmina Jerzmanowa znalazła się w ekskluzywnym gronie osiągającym nadwyżkę per capita przekraczającą 1000 zł, plasując się na siódmym miejscu w grupie gmin wiejskich w rankingu „Kondycja finansowa samorządów u progu pandemii” opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Zestawienie opracowane przez prof. Pawła Swianiewicza oraz dr Julitę Łukomską z Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych) dotyczy średniej nadwyżki operacyjnej netto osiągniętej przez samorządy w latach 2017–2019.


Ranking dostępny pod adresem https://wspolnota.org.pl/news/ranking-nadwyzki-ope... zawiera zestawienie samorządów w siedmiu kategoriach: (1) województwa, (2) powiaty, (3) miasta wojewódzkie, (4) miasta na prawach powiatów, (5) miasta powiatowe, (6) inne miasta oraz (7) gminy wiejskie. Podział na kategorie pozwala uzyskać najbardziej precyzyjny obraz finansów samorządowych, uwzględniający z jednej strony to, co dzieje się w najmniejszych gminach, z drugiej zaś to, na jakie inwestycje mogą sobie pozwolić największe metropolie. Nadwyżka operacyjna prezentowana jest w zestawieniu per capita, tzn. w podziale na liczbę mieszkańców, od nadwyżki najwyższej do najniższej. W tabelach prezentowane są dwie wartości: za rok 2019 oraz uśrednione za lata 2017–2019. Wyniki zostały opracowane na podstawie danych zebranych przez Ministerstwo Finansów i są to najbardziej aktualne informacje na dzień publikacji, ponieważ wyniki roku 2020 są nadal niedostępne.


- Dbałość o zaspakajanie potrzeb naszych mieszkańców oraz śmiałość w realizacji kolejnych inwestycji przy rozsądnym i zrównoważonym konstruowaniu budżetu, sprzyja wypracowywaniu nadwyżki operacyjnej.  Na stan naszego budżetu i wysokość nadwyżki pozytywnie wpływają również pozyskiwane z sukcesem środki unijne, pozwalają bowiem realizować istotne zadania bez angażowania środków własnych. – mówi Wójt Lesław Golba