Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p) jest jednym z zagadnień, o których stanowi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 poz. 1073 ze zm.). Ma on wiążące i nadrzędne znaczenie dla gospodarki nieruchomościami. Podstawowym celem miejscowego planu jest zagwarantowanie optymalnego ładu przestrzennego. Pochodnymi, ale równie ważnymi, są przesłanki ekonomiczne i społeczne. Cele ekonomiczne wiążą się z racjonalnym gospodarowaniem, zmierzającym do efektywnego wykorzystania gruntów. Realizacją celów społecznych natomiast osiąga się przez połączenie wszystkich czynników mających wpływ na harmonijny rozwój gospodarczy.

 Należy podkreślić, iż kształtowanie ładu przestrzennego poprzez plan miejscowy możliwe jest wówczas gdy plan miejscowy "wejdzie w życie". Termin ten jednoznacznie mówi, iż dopiero po ogłoszeniu planu w Dzienniku Urzędowym Województwa akt ten może rodzić skutki prawne dla jego adresatów, a więc kształtować ład przestrzenny w gminie. Istotny jest fakt, iż przy sporządzaniu planów miejscowych zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są istotne dla planów miejscowych. Jeżeli w Studium są jasno sprecyzowane i określone wytyczne dla ustaleń planu miejscowego, wówczas ustalenia planu muszą dostosować się do ustaleń Studium.

Pamiętać należy, iż dla potrzeb planów miejscowych, jak i Studium, istotne jest sporządzenie opracowania ekofizjograficznego, które charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania na obszarze objętym planem miejscowym jak i Studium. Takowe opracowanie ekofizjograficzne (załączniki pod artykułem) również zostało opracowane dla potrzeb dokumentów planistycznych.

W dniu 26 czerwca 2007 została podjęta uchwała (Nr XI/69/2007) w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa. Opracowanie Studium objęło cały obszar Gminy Jerzmanowa oraz wprowadziło wyznaczenie obszarów górniczych dla których wymagane było opracowanie Studium, a w następnej kolejności spowodowało opracowanie planów miejscowych dla terenów górniczych (uchwalone zostały w 2010r.) zgodnie z ówcześnie obowiązującą ustawą z dnia 4 luty 1994r roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.).


W 2008 roku przystąpiono do dwóch zmian powyższego Studium.  Zmiany te zostały podjęte poniższymi Uchwałami:

W 2011 podjęto kolejną uchwałę dotyczącą zmiany Studium. Zmiana dotyczyła dwóch obszarów. Obszar nr 1 zlokalizowany jest w Jerzmanowej, obszar nr 2 zlokalizowany w obrębie Gaiki-Potoczek, we wsi Zofiówka. Zmiana Studium została przyjęta poniższą uchwałą:

Uchwała Nr XXVII/217/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie  uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa. 

W dniu 26 luty 2014 r. Rada Gminy Jerzmanowa przyjęła kolejną zmianę Studium. Zmiana ta wynikała z wprowadzenia do Studium udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Jaczów VII". Niniejsza zmiana wynikała z przepisów odrębnych:

Uchwała Nr XLII/309/2014 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa.

W dniu 24 czerwca 2015 r. Rada Gminy Jerzmanowa przyjęła kolejną zmianę Studium:

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego Nr 1/2016 w sprawie wprowadzenia obszaru udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jerzmanowa.

Na podstawie obowiązującego Studium zostały podjęte uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 31 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt prowadzi rejestr planów miejscowychRejestr  uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących aktami prawa miejscowego dostępny jest pod artykułem.

Wnioski z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dostępne są tutaj.


Załączniki: