Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jerzmanowa na lata 2017 - 2020

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jerzmanowa.

Oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.