Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Jerzmanowa

Urząd Gminy Jerzmanowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Urzedu Gminy Jerzmanowa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treść nietekstowa
 • Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
 • Napisy rozszerzone (nagranie)
 • Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
 • Transmisje audiowizualne
 • Nawigacja klawiaturowa
 • Fokus nawigacji
 • Szybka nawigacja
 • Cel linku (w kontekście)
 • Język strony
 • Parsowanie
 • Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia

 • Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały publikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne gdyż publikowane zostały przez wejściem ustawy o dostępności cyfrowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Skowroński.
 • E-mail: k.skowronski@jerzmanowa.com.pl
 • Telefon: 768373604

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Jerzmanowa
 • Adres: Urząd Gminy Jerzmanowa
  Jerzmanowa, ul. Lipowa 4
  67-222 Jerzmanowa
 • E-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl
 • Telefon: 76 8312121

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Gminy Jerzmanowa:

 • przy ul. Lipowej 4
spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.
 1. parking przy budynku posiada miejsca postojowe dla osób  z niepełnosprawnościami, które zlokalizowane są na skraju pozostałych miejsc postojowych, możliwie blisko wejścia do budynku;
 2. parking zapewnia minimalną liczbę stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami (na 25 miejsc postojowych przypadają 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami);
 3. chodnik przed wejściem do budynku posiada ścięty krawężnik, umożliwiający wjazd wózkiem;
 4. zapewniony jest dostęp do budynku z poziomu, a wejścia są osłonięte daszkiem;
 5. nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona i wypłaszczona, a nachylenie jest nie większe niż 5%;
 6. klamki zamontowane we wszystkich drzwiach budynku mają kształt litery „L”(nie wymagają ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania lub ściskania);
 7. zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy Urzędu oraz punktu obsługi interesanta);
 8. informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, obsługa interesanta);
 9. budynek o dwóch kondygnacjach wyposażony jest w windę;
 10. przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – dźwig osobowy z kabiną dostępną dla osób z niepełnosprawnościami),
 11. nawierzchnie ciągów pieszych zapewniają możliwość swobodnego poruszania się, a kontrastowe różnice fakturowe posadzek podkreślają główne kierunki poruszania się z zaznaczeniem różnych obszarów funkcyjnych –  naturalne linie kierunkowe;
 12. miejsca do odpoczynku, znajdujące się w pobliżu ciągów komunikacyjnych wyposażone są w siedziska z podłokietnikiem, ułatwiające siadanie i wstawanie wraz z miejscem do zaparkowania do zaparkowania wózka;
 13. na klatce schodowej zachowana jest wymagana szerokość użytkowa schodów;
 14. schody wewnętrzne w budynku posiadają poręcze, umożliwiające lewo- i prawostronne użytkowanie, a od strony otwartej dodatkowo zaopatrzone w balustradę;
 15. pomieszczenia i rządzenia higieniczno-sanitarne na każdym z pięter dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami;
 16. zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób z potrzebą tłumacza migowego – pracownik Urzędu znający język migowy;
 17. przed wejściem zainstalowano dzwonek przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do środka budynku.