Z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), zgodnie z art. 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Na podstawie deklaracji powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Będzie to aplikacja do gromadzenia i udostępniania informacji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy oraz posłuży do rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Zobowiązany do złożenia deklaracji:
Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu.

Termin złożenia deklaracji:

  1. - w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,
  2. - w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

W przypadku zmiany liczby  lub rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Sposób złożenia deklaracji:

  • - elektronicznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) udostępnionego na pod adresem www.zone.gunb.gov.pl,
  • - pisemnie – wypełnioną deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jerzmanowa lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa.


Niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, zagrożone jest karą grzywny, zgodnie z art. 27h o wspieraniu termomodernizacji i remontów.


Druki formularzy dostępne są pod adresem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq