Gmina Jerzmanowa licząca 4 673 mieszkańców (31.12.2016 r.) położona jest w południowo-zachodniej części Powiatu Głogowskiego. Powierzchnia gminy wynosi 6344 ha. Pod względem komunikacyjnym jednostka leży u zbiegu ważnych dróg:międzynarodowej nr 3 Szczecin - Jakuszyce, prowadzącej ze Skandynawii do Pragi oraz drogi krajowej, łączącej Głogów z tą trasą. Pod względem administracyjnym jednostka graniczy od północy z gm. Głogów, od wschodu z gm. Grębocice, od południa z gm. Polkowice od zachodu z gm. Radwanice i Żukowice. Lasy na terenie gminy są administrowane przez Nadleśnictwo Głogów i Lubin.

Pod względem geograficznym Gmina Jerzmanowa leży w obrębie mikroregionu Grzbietu Dalkowskiego, należącego do mezoregionu Wzgórz Dalkowskich. Od południa Wzgórza Dalkowskie graniczą z Równiną Szprotawską, od północy z Pradoliną Głogowską. Fragmenty tych mezoregionów wchodzą także w obręb gminy Jerzmanowa. Znaczna deniwelacja terenu sprawia, że jest to obszar atrakcyjny krajobrazowo, a jego walory estetyczne podnoszą kompleksy leśne, zajmujące znaczną powierzchnię terenu. Sieć hydrograficzna obszaru jest słabo rozwinięta i należy do lewobrzeżnego dorzecza środkowej Odry.

Gmina Jerzmanowa leży w regionie o łagodnym klimacie i najdłuższym w Polsce okresie wegetacyjnym. W regionie występują liczne surowce mineralne, z których najważniejsze są zasoby złóż miedzi, węgiel brunatny i surowce ilaste. Dominują tutaj użytki rolne z dużym udziałem gleb urodzajnych i przewagą kompleksów pszenno - buraczanych. Do niedawna warunki te nadawały jej charakter rolniczy, jednakże zmiany ekonomiczne zachodzące w ostatnich latach w gospodarce, związane z niską opłacalnością i wysokimi nakładami ponoszonymi przez rolników wyznaczyły gminie inny kierunek rozwoju, przekształcając ją z typowo rolniczej na usługową i mieszkaniową.

Wzrost potrzeb społeczności lokalnej dał początek rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw branży rolno - spożywczej, budowlanej i usługowo - handlowej. Atrakcyjność inwestorska Gminy Jerzmanowa, rozwój budownictwa jednorodzinnego i przedsiębiorczości ściśle związane są z dobrze rozwiniętą infrastrukturą ekonomiczno - społeczną. Czołowe miejsce wśród najlepszych inwestycyjnie gmin, rzetelna opieka zdrowotna, szeroka oferta edukacyjna i rozwinięta dostępność kulturalna podnoszą atrakcyjność gminy i sprawiają, że zaspokaja ona większość potrzeb swoich mieszkańców.