Również na terenie gminy Jerzmanowa w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (z obszaru gminy Jerzmanowa) oraz zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) na terenie Gminy Jerzmanowa od 21 lipca 2018 r. obowiązywać będzie Uchwała nr LIII/359/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i  trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 6 lipca 2018 r. pod pozycją 3439. Podobnie jak Uchwała Nr XXVI/203/2012  zawierać będzie oprócz samego wniosku jak i zasad udzielania dotacji, wzór sprawozdania końcowego z wykonanych prac przy zabytku. Ponadto zmieniła ona również termin składania wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz zabytku ujętym w GEZ. Wnioski, zgodnie z uchwałą LIII/359/2018, należy składać do 20 września roku poprzedzającego rok planowanego do realizacji zadania.

Wójt Gminy Jerzmanowa, jak każdy inny organ JST, zobowiązany jest do prowadzenia rejestru udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub zabytku ujętym w GEZ (od 2018 r.).  Rejestr udzielonych dotacji dostępny jest poniżej artykułu.

Ponadto wymienione poniżej źródła w sprawie pomocy finansowej przy renowacji zabytków są wskazówką dla właścicieli obiektów zabytkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące kwestii finansowanych zadań, uprawnionych wnioskodawców, trybu składania wniosków, kryteriów oceny i warunków rozliczenia można znaleźć na stronach internetowych instytucji udzielających pomocy finansowej.

I. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkidn.gov.pl

Zasady finansowania opieki nad zabytkami określa ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami, art. 71-83. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 112, poz. 940).
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wkładu publicznego (tzw. "wkładu własnego") dotyczy w szczególności projektów realizowanych w ramach:

a) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR.

Działania:
1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna.
1.4 Rozwój turystyki i kultury.
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
3.1 Obszary wiejskie.
3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.
3.5 Lokalna infrastruktura społeczna.

b) Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich?

Działania:
2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
c) Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
d) Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III
e) Programów Wspólnotowych (m.in. Kultura 2000).
Beneficjentami pomocy mogą być:

  1) państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz instytucje filmowe,
  2) jednostki samorządu terytorialnego,
  3) szkoły artystyczne I i II stopnia oraz uczelnie artystyczne,
  4) Kościoły i związki wyznaniowe,
  5) organizacje pozarządowe.

II. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków We Wrocławiu: www.wosoz.ibip.wroc.pl

Zasady przyznawania dotacji na realizacje zadań publicznych określają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.Nr 249, poz. 2104). W celu racjonalnego wykorzystania środków budżetu województwa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, wprowadzono zasady określające procedurę organizowania otwartych konkursów ofert poprzedzających przyznanie dotacji oraz zasady rozliczania. (Uchwała Nr 1637/II/2004 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2004 r. ze zm. w sprawie Instrukcji postępowania w sprawie wdrażania "Karty Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku").

Cel: Wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:

  -  zadania konserwatorsko-renowacyjne, które wymagają dofinansowania z uwagi na konieczność podjęcia niezbędnych prac ratowniczych,
  - renowacja i konserwacja zabytków ruchomych, znajdujących się ma terenie Województwa Dolnośląskiego,
  - prace konserwatorsko-renowacyjne obiektów nieruchomych, wsparcie których wpływałoby na zakończenie całości zadania. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze kultury są:

  - organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873),
  - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  - jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

III. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Kultury: bip.umwd.dolnyslask.pl

W ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Dolnośląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego ? ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

IV. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl W ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

V. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Wydział Funduszu Kościelnego: www.mswia.gov.pl

Dotacje udzielane na remonty i konserwację obiektów sakralnych w zakresie wykonywania podstawowych prac zabezpieczających obiekt (bez wystroju i wyposażenia).

Działania o charakterze strategicznym i ponadregionalnym mogą liczyć na finansowanie z Funduszy Unii Europejskiej, m.in.

1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego działalność koncentruje się na różnych dziedzinach, m.in. rozwój turystyki oraz inwestycje w dziedzinie kultury.
2) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) stanowi jeden z programów operacyjnych przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu realizowanych będzie 17 osi priorytetowych, m.in. 12 "kultura i dziedzictwo kulturowe".