§ 1. Władza samorządowa jest władzą służebną w stosunku do praw obywateli i prawa w ogóle. Pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy Jerzmanowa traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej i jej ustrój demokratyczny oraz dobro wspólnoty samorządowej jaka tworzą mieszkańcy Gminy Jerzmanowa, chroni uzasadnione interesy każdej osoby, a w szczególności:

 1. działa tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębienia zaufania obywateli do państwa i jego organów mając jednocześnie na uwadze, że podlegają one ocenie moralnej.
 2. pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej;
 3. pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Jerzmanowa i jej organach oraz współtworzy wizerunek Urzędu Gminy Jerzmanowa oraz jego pracowników;
 4. mając na względzie wizerunek Urzędu dba o swój wygląd zewnętrzny;
 5. przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska;
 6. unika takiego postępowania, co do którego jest pewien, że nie chciałby, aby stało się powszechną zasadą obowiązującą w życiu społecznym.

§ 2. Pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy Jerzmanowa wykonuje obowiązki rzetelnie, a w szczególności:

 1. pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań;
 2. jest twórczy w podejmowaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z najlepszą wolą, nie ograniczając się jedynie do ich litery;
 3. nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie; wie, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany;
 4. w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji;
 5. dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania;
 6. racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie i jest gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie;
 7. jest lojalny wobec pracodawcy i zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń, tak, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka;
 8. wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa, organów Gminy Jerzmanowa oraz innych urzędów i organów państwa;
 9. rozumie i aprobuje fakt, iż podjęcie pracy w Urzędzie Gminy Jerzmanowa oznacza zgodę na ograniczenie zasady poufności informacji dotyczącej również jego życia osobistego.

§ 3. Pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy Jerzmanowa dba o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:

 1. rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w urzędzie;
 2. dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw;
 3. jest gotów do wykorzystania wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej - do korzystania z pomocy ekspertów;
 4. zawsze jest przygotowany do jasnego ? merytorycznego i prawnego - uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;
 5. w wykonywaniu wspólnych zadań administracyjnych dba o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie;
 6. jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji;
 7. życzliwy ludziom, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je, przestrzega zasad poprawnego zachowania.

§ 4. Pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy Jerzmanowa jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności:

 1. nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;
 2. nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;
 3. nie przyjmuje żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą służbową;
 4. w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności;
 5. od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych;
 6. nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się okazji do promowania jakichkolwiek grup interesu;
 7. szanuje prawo obywateli do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej;
 8. akceptuje ograniczenia możliwości podjęcia przyszłej pracy u osób, których sprawy były lub są prowadzone przez Urząd Gminy Jerzmanowa.

§ 5. Pracownik zatrudniony w Urzędzie Gminy Jerzmanowa w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie, a w szczególności:

 1. lojalnie i rzetelnie realizuje strategię, program i zadania przypisane do wykonywania Gminie , bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;
 2. przygotowując propozycje działań, udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą, porad i opinii zwierzchnikom;
 3. nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych;
 4. dystansuje się otwarcie do wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych, i nie angażuje się w działania, które mogłyby służyć celom partyjnym;
 5. dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne;
 6. nie uczestniczy w strajkach lub akcjach protestacyjnych, zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu;
 7. eliminuje wpływy polityczne na rekrutację i awanse.