PrzejdĹş do treści

Aktualności

Aktualności

Wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwie Jaczów i sołectwie Jerzmanowa

Wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwie Jaczów i sołectwie Jerzmanowa

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2019 r. w sołectwie Jaczów oraz sołectwie Jerzmanowa odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jerzmanowa

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jerzmanowa

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego w dniu 24 lutego 2019 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Jerzmanowa w okręgu wyborczym nr 7 w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Marka Artura Kawęckiego.

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (w tym dzierżawcy).

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JERZMANOWA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JERZMANOWA

W związku z ogłoszonym przez Dolnośląską Instytucję Pośrednicząca projektu grantowego pn.: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się przez Gminę Jerzmanowa o dofinansowanie na projekty grantowe polegające na wymianie źródła ciepła, na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe bez konieczności przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji w sytuacji kiedy zostaną spełnione minimalne progi wskaźnika energii pierwotnej zmierzone na podstawie świadectwa efektywności energetycznej, audytu energetycznego lub uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Organizującą Konkurs.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Głogowskiego w 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Głogowskiego w 2019 r.

Powiat Głogowski przekazuje informacje dotyczące organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Głogowskiego w 2019 r. Szczegóły w załączniku.

Informacja

Informacja

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018.994 ze zmian.) w związku z § 20 Statutu Sołectw ustala się harmonogram zebrań wiejskich w związku z wyborami sołtysów i rad sołeckich.

Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Zarządzenie Wójta Gminy Jerzmanowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

<