Realizatorem projektów pn. "Wpływamy na postawę - Edukacja, Profilaktyka Wad Postawy dzieci z Gminy Jerzmanowa - część pierwsza Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej" i "Wpływamy na postawę - Edukacja, Profilaktyka Wad Postawy dzieci z Gminy Jerzmanowa - część druga Szkoła Podstawowa w Jaczowie" jest Gmina Jerzmanowa.
Projekty realizowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekty realizowane będą do 19 stycznia 2011r. Pierwszy z nich skierowany jest do uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej i dzieci 5, 6 - letnich uczęszczających do Przedszkola Gminnego w Jerzmanowej. Beneficjentami drugiego projektu są dzieci oddziału "0" i uczniowie klas I - VI Szkoły Podstawowej w Jaczowie.

Projekty obejmują badania komputerowe wad postawy i stóp, przeprowadzenie testów funkcjonalnych mięśni, opracowanie wyników badań, przygotowanie indywidualnego programu korekcji wad postawy oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjno - szkoleniowych dla uczniów, rodziców i kadry nauczycielskiej.

Dotychczas zrealizowane zostały trzy etapy projektów: proces rekrutacji uczniów oraz spotkania informacyjno-konferencyjne.

I etap. Rekrutacja

W październiku br. zostały skierowane, za pośrednictwem szkół i przedszkola, ankiety do rodziców uczniów, zainteresowanych udziałem w projekcie. W wyniku procesu rekrutacyjnego do udziału w projektach zakwalifikowanych zostało 213 dzieci, w tym 60 uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, 39 dzieci 5 i 6-letnich objętych wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Gminnym w Jerzmanowej oraz 114 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jaczowie (dzieci oddziału "0" i uczniowie klas I-VI).

Proces rekrutacji przebiegał w dwóch etapach. W związku z niskim wskaźnikiem zwrotu ankiet konieczna była rekrutacja uzupełniająca.

II etap. Spotkania informacyjno - konferencyjne

W poprzednim tygodniu odbyły się spotkania informacyjno - konferencyjne dla rodziców uczniów zakwalifikowanych do projektów: 15 listopada w Szkole Podstawowej w Jaczowie oraz 17 listopada w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej. Podczas spotkań rodzice poznali założenia i cele projektów, poszczególne etapy zadań realizowanych w ramach projektu oraz źródła ich finansowania. Podkreślono, iż wartość projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej to kwota 38.283,10 zł, w Szkole Podstawowej w Jaczowie - 40.608 zł. Wskazano także iż 85% powyższych kwot finansowana jest ze środków europejskich a 15% z budżetu krajowego.

III etap. Badania

Obecnie trwają badania komputerowe i manualne dzieci w kierunku wad postawy.

IV etap.Zakup sprzętu

W ramach projektów został zakupiony sprzęt korekcyjny, który na bieżącym etapie realizacji projektów został udostępniony trenerowi do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjno - szkoleniowych. Zakupiony sprzęt pomocny będzie do demonstracji ćwiczeń podczas indywidualnych spotkań z rodzicami. Zestawy zawierają taśmy rehabilitacyjne, półjeże do ćwiczeń równoważnych, poduszki równoważne, podesty do treningów sensomotorycznych oraz piłki do treningów ogólno - rozwojowych (redondo, piłki lekarskie).

Po zakończeniu projektu sprzęt zostanie przekazany do szkół podstawowych i przedszkola w celu wykorzystywania na zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

V etap. Zajęcia edukacyjno - szkoleniowe

W dniach 15-17 grudnia br. dla uczestników projektów odbywać się będą zajęcia edukacyjno -szkoleniowe. Skierowane są one przede wszystkim do rodziców i kadry nauczycielskiej. Zajęcia o charakterze teoretyczno - praktycznym mają na celu przekazanie rodzicom książeczek z wyszczególnionym indywidualnym programem profilaktyki i korekcji wad postawy, zaleceń dotyczących zmniejszenia i eliminacji wad postawy.


Harmonogram zajęć:

14 grudnia 2010r.
8.00 - 10.00 - gabinet p. Piotra Czyża - Pływalnia  "Chrobry"
12.00 - 16.00 - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej
17.00 - 20.00 - gabinet p. Piotra Czyża - Pływalnia  "Chrobry"

15 grudnia 2010r.
9.00 - 13.00 - Przedszkole Gminne w Jerzmanowej
14.00 - 20.00 - gabinet p. Piotra Czyża - Pływalnia "Chrobry"

16 grudnia 2010r.
13.30 - 17.30 - Szkoła Podstawowa w Jaczowie

17 grudnia 2010r.
8.30 - 15.00 - gabinet p. Piotra Czyża - Pływalnia  "Chrobry"
16.00 - 18.00 - gabinet p. Piotra Czyża - Pływalnia  "Chrobry"