Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy 31 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Jerzmanowa wręczył listy gratulacyjne oraz upominki sołtysom z terenu gminy Jerzmanowa.


Wójt Lesław Golba podziękował sołtysom za dotychczasową pracę, a nowo wybranym życzył wytrwałości w pełnieniu obowiązków. – Proszę przyjąć serdeczne gratulacje, z okazji ponownego wyboru na stanowisko Sołtysa. Niech oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom, będzie nadrzędnym celem, a zaufanie którym zostaliście Państwo obdarzeni dodaje odwagi i wytrwałości w pełnieniu jakże ważnej funkcji. Życzę, aby nadchodzący czas był okresem wykorzystanych szans i spełnionych nadziei.

Szczególne podziękowania wójt skierował w stronę ustępujących już sołtysów – Pani Adeli Delewicz, Pana Zbigniewa Skowronka, Pana Józefa Koszko, a także Pana Wiesława Rzepy, którego odwiedził w domu tuż przed sesją Rady Gminy.

W naszej gminie wybory sołtysów jeszcze się nie zakończyły. Na 7 lutego zostało zarządzone zebranie sołeckie w miejscowości Kurowice. Na 11 sołectw, w których już odbyły się wybory, mieszkańcy tylko w czterech wybrali nowych sołtysów. I tak w Maniowie sołtysem została Małgorzata Wajdzik, w Gaikach wybrano Ewelinę Tomyślak, w Jaczowie wybrano Wiolettę Cyran, a w Kurowie Małym funkcję sołtysa mieszkańcy powierzyli Bogusławowi Franasowi. W pozostałych miejscowościach sołtysami zostali dotychczasowi.


Życzymy wszystkim sołtysom inicjatyw i zaangażowania społecznego , które wpływać będą

na poprawę jakości życia mieszkańców.