Gmina Jerzmanowa działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne, którego wnioskodawcą będzie Gmina Jerzmanowa.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 15.05.2020r. do 05.06.2020 roku. W terminie naboru wpłynęły w dniu 05.06.2020r. dwie oferty:
1) Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dałkowskich", ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko;
2) Pro-infra Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa.

W dniu 12.06.2020r. obie oferty została ocenione przez Komisję Konkursową pod względem formalnym i merytorycznym z wynikiem pozytywnym, czego następstwem jest wybór obu podmiotów, tj. Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dałkowskich", ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko i Pro-infra Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa na partnerów, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne.