Informujemy Sołtysów Sołectw, które należą do programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” oraz organizacje pozarządowe przynależące do Sołectw, a także inne z terenu Gminy Jerzmanowa o konkursie inicjowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego pn. "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024r.                                                                                                                 

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie, którego celem jest wsparcie społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w realizacji projektów i zadań mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojego Sołectwa oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Realizowane zadanie powinno być wpisane w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi, a rezultaty wykonanego projektu mają być dostępne dla  wszystkich mieszkańców Sołectwa. 


Wszystkie działania mają służyć rozwojowi Sołectwa przy zaangażowaniu Lidera Grupy Odnowy Wsi, Sołtysa i jego Mieszkańców. Ponadto  przyczynią się do promocji idei „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.  


Beneficjentem uczestniczącym w tym konkursie są:
- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, które zgodnie ze statutem działają na rzecz wsparcia społeczności lokalnej  i chcą realizować projekty  na terenie sołectw, które są zgłoszone do programu  „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.
-stowarzyszenia i fundacje,
-parafie rzymskokatolickie,
-kluby sportowe
-zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich


Możliwe do sfinansowania są przykładowe działania:
1.    Posadowienie tablic informacyjnych (o miejscowości i atrakcjach na terenie wsi np. zabytkach) oraz witaczy,
2. wydanie  materiałów promocyjnych np. kalendarzy, widokówek, folderów o  miejscowości, ofert  wiosek tematycznych, ulotek o grach terenowych, ponadto inne materiały promujące sołectwo np. długopisy, kubki, smycze, torby, koszulki, fartuszki itd.,
3.    zakup namiotów promocyjnych ( z nazwą sołectwa lub nazwą wioski tematycznej),
4.    zakup elementów wystawienniczych np. stoły, krzesła, lady, witryny, sztalugi itp.,
5.    organizacja integracyjnych imprez  tematycznych,
6.   organizacja  warsztatów ( warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, starych zawodów, ale również artystyczne - plenery malarskie, czy rzeźbiarskie),
7. tworzenie miejsc rekreacji, zagospodarowanie skwerów i terenów zielonych (poprzez nasadzenia roślin i posadowienie elementów małej architektury).Wnioskodawca musi zaangażować minimum 10% wkładu finansowego własnego  a maksymalna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego o jaką można aplikować  to 10 tys. zł. Szczegóły  do Uchwały nr 8058/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2024 r.  znajdują się w Załączniku nr 1.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Pan Dominik Wojciechowski, tel. (71) 776 97 47,
e-mail: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl.
Oferty w ramach konkursu należy składać w terminie:
do  16 lutego 2024 roku na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Prosimy o dokładne zapoznanie się z ze szczegółowymi informacjami  na stronie internetowej
 
https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualn...