Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2021.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Jerzmanowa, w ramach ww. konkursu WFOŚiGW pokryje 40% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 60% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Jerzmanowa.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

UWAGA!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty wykonania nowego pokrycia dachowego. 

Warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2021 r. 

Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do zawarcia umowy z Gminą Jerzmanowa o udzielenie wnioskodawcy dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Do wniosku należy dołączyć:
1)    Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
2)    Informację o wyrobach zawierających azbest

Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Głogowie.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone!

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Jerzmanowa, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2021 roku! 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, pok. 315 (II piętro) bądź pod nr tel. 76 836 55 38, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu.

Do pobrania w Urzędzie Gminy lub ze strony www.jerzmanowa.com.pl:
1)    Wniosek o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
2)    Informacja o wyrobach zawierających azbest