Realizacja projektu, w ramach którego zostało przeszkolonych 150 osób, była możliwa głównie dzięki zainteresowaniu mieszkańców Gminy Jerzmanowa. Szansę na skorzystanie z oferty szkoleniowej mieli także osoby spoza gminy. Wzięły w nim udział osoby związane z różnymi zawodami, m. in. osoby reprezentujące oświatę, urzędy, prywatne biznesy, osoby zupełnie prywatne, rodzice dzieci.

Zajęcia wymagały ze strony uczestników skupienia i cierpliwości, ale warto było poświęcić swój czas, aby sprawdzić i podnieść poziom swoich umiejętności cyfrowych. Program wpłynął na rozwój kompetencji cyfrowych i poszerzył możliwości uczestników w zakresie korzystania z e-usług. Jedynym stawianym warunkiem było ukończenie 25 lat.

Szkolenia odbywały się w Sali Gminnej i były poprzedzone specjalnymi przygotowaniami umożliwiającymi Instruktorowi w sposób profesjonalny przekazać wiedzę. Ostatnie finalne już szkolenie odbyło się w formie zdalnej ze względu na niemożność organizowania spotkania stacjonarnego. Instruktorowi jesteśmy wdzięczni za towarzyszący stały entuzjazm i indywidualne podejście w sytuacjach tego wymagających.

Należy wspomnieć, że wartością dodaną jest realizacja szczytnego celu w zakresie edukacji. Wszystko po to, aby zaspokoić potrzeby szkoleniowe i edukacyjne uczniów oraz nauczycieli. W ramach zakończonego projektu na doposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej trafiło 10 laptopów.
Wsparcie Szkoły gminnej sprzętem komputerowym nastąpiło dzięki wsparciu unijnemu.

Wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie „E-AKTYWNI” Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba dziękuje za zainteresowanie i aktywne uczestnictwo w szkoleniach.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,
Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.