Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności wójta za rok poprzedni, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy .

Obowiązek opracowania i przedstawienia raportu wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2024.609 t.j. poz. 609). Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.