Wójt Gminy Jerzmanowa informuje, że w ramach naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2022, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Jerzmanowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jerzmanowa" w 2022 roku.

Zadanie będzie polegało na demontażu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach mieszkańców wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.

W ramach zadania planuje się usunąć około 18,33 Mg wyrobów zawierających azbest.

Szacunkowa wartość zadania wynosi około 25.576.57 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW stanowi 40% tj. 5.132,40 zł. Pozostała część zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Jerzmanowa.

Prace związane z demontażem, odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest są zaplanowane na wrzesień br.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.