W związku ze zrealizowaniem przez wykonawcę dostawy sprzętu komputerowego (laptopów, komputerów stacjonarnych, tabletów) w ramach projektu Cyfrowa Gmina "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR", Gmina Jerzmanowa informuje, że od dnia 01.08.2022 roku rozpoczyna przekazywanie Wnioskodawcom sprzętu komputerowego na podstawie umowy darowizny.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem / opiekun em prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego.

Do podpisania umowy będzie wymagany ważny dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub ucznia jeżeli jest pełnoletni.

Wszyscy Beneficjenci zakwalifikowani do projektu „Granty PPGR” będą indywidualnie informowani
o terminie odbioru sprzętu komputerowego i podpisaniu umowy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 2575/2022.