Zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2024 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa,ul. Lipowa 4 odbędzie się II sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2024 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzmanowa.
 7. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Gminy Jerzmanowa.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Wystąpienie jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Marcin Wojciechowski


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.