Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa odbędzie się LI sesja Rady Gminy Jerzmanowa.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienie przeciwko HPV na lata 2022 - 2024".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Jerzmanowa na lata 2022 - 2026".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Bądzów, Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Łagoszów Mały i Smardzów położonych na terenach górniczych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/112/2015 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Głogów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa na lata 2022-2033.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady

Tadeusz KozakowskiProjekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.