Zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2022 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa odbędzie się LII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdania Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Gminnemu w Jaczowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa na lata 2022-2033.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady

Tadeusz KozakowskiProjekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.