Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2024 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa odbędzie się LXXIII sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Sołectwa Golowice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/146/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jerzmanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Smardzów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa na lata 2024 – 2033.
 12. Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Wystąpienie jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                                                    Tadeusz Kozakowski


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.