Zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2024 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Gminy Jerzmanowa odbędzie się LXXIV sesja Rady Gminy Jerzmanowa.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie uwag i poprawek do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XX/146/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Jerzmanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu dla sołectwa Golowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Jerzmanowa na 2024 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Wystąpienie jednostek pomocniczych i organizacyjnych.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

                                                                                                                    Tadeusz Kozakowski


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jerzmanowa.